سانحه هواپيما حامل طرفداران تيم ملي پرو در روسيه

در داخل هواپیمای حامل طرفداران تیم ملی فوتبال پرو در روسیه دود مشاهده شد.