تمهیدات سازمان بنادر و دریانوردی برای افزایش صادرات از بنادر شمالی کشور

قراردادهایی که امروز در بنادر داریم تا مدت چهل سال است و صرفا برای ما مهم این است که واردات و صادرات دریایی داشته باشند؛ یعنی اگر واردات و …