برکناری دبیر هیات مدیره کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل و نقل جاده ای

به گزارش پرتال حمل و نقل ، به واسطه حکم زیر از طرف مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و رفاه اجتماعی محمد خانبلوکی دبیر هیات …