کاهش اطاله دادرسی، ایجاد عدالت و احقاق حقوق عامه وظایف قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت : رسیدگی به مطالبات مردم، کاهش اطاله دادرسی، ایجاد عدالت و احقاق حقوق عامه مهمترین وظایف قوه قضائیه است .